Ολοκλήρωση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης

Η υλοποίηση ενός προγράμματος μαθητείας / πρακτικής άσκησης προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στην επιχείρηση όσο και στο ίδιο το άτομο.

 

Τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση δύνανται να είναι ακόμη περισσότερα εφόσον το πρόγραμμα μαθητείας / πρακτικής άσκησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το άτομο να παραμείνει στην επιχείρηση σαν κομμάτι του μόνιμου προσωπικού της.

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πορείας του ατόμου κατά την διάρκεια της μαθητείας / πρακτικής άσκησης θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν το άτομο θα παραμείνει και θα ενσωματωθεί στο βασικό σας προσωπικό (Λήψη).

Back to top